วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล(เทศน์ ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล
620504_03_เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล.mp3