วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา
620504_08_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๒การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา.mp3