วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล(เทศน์ ๒๐ พ.ค. ๖๒)

๒๐ พ.ค. ๖๒-เทศน์ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล
620520_03_เทศน์ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล.mp3