วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้(เทศน์ ๑๒ พ.ค. ๖๒)

๑๒ พ.ค. ๖๒-เทศน์กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้
620512_03_เทศน์กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้.mp3