วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๒)

๒๐ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้
620520_07_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้.mp3