วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏย่อมสงบสุขและเยือกเย็น(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏย่อมสงบสุขและเยือกเย็น
620504_04_ปกิณกะธรรมแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏย่อมสงบสุขและเยือกเย็น.mp3