วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้ละความโลภจึงได้ลาภสักการะ(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๒)

๑๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ละความโลภจึงได้ลาภสักการะ
620511_06_ปกิณกะธรรมผู้ละความโลภจึงได้ลาภสักการะ.mp3