วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ภิกษุณีผู้ละความอาฆาต ใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ(นิทาน ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-นิทานภิกษุณีผู้ละความอาฆาต ใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ
620519_06_นิทานภิกษุณีผู้ละความอาฆาตใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ.mp3