วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อานิสงส์การหล่อพระอัครสาวกให้เห็นสัจธรรมความจริงของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๒)

๒๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การหล่อพระอัครสาวกให้เห็นสัจธรรมความจริงของพระอริยะ
620526_01_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การหล่อพระอัครสาวกให้เห็นสัจธรรมความจริงของพระอริยะ.mp3