วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เจริญเมตตาอุทิศกุศลด้วยจิตเป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๒)

๑๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาอุทิศกุศลด้วยจิตเป็นสุข
620511_04_ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาอุทิศกุศลด้วยจิตเป็นสุข.mp3