วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณ พึงระลึกด้วยความกตัญญู(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๒)

๒๐ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณ พึงระลึกด้วยความกตัญญู
620520_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณพึงระลึกด้วยความกตัญญู.mp3