วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ตั้งใจทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๒)

๒๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเมื่อมีโอกาส
620526_03_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเมื่อมีโอกาส.mp3