วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ค. ๖๒)

๓ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย
620503_01_ปกิณกะธรรมผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย.mp3