วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การละความยินดีพอใจในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ค. ๖๒)

๒๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในการเกิด
620525_04_ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในการเกิด.mp3