วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สำรวมใจในสถานที่ปฏิบัติด้วยสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นพื้นฐานของศีล(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๒)

๑๐ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสำรวมใจในสถานที่ปฏิบัติด้วยสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นพื้นฐานของศีล
620510_01_ปกิณกะธรรมสำรวมใจในสถานที่ปฏิบัติด้วยสังคหวัตถุ๔อันเป็นพื้นฐานของศีล.mp3