วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข(เทศน์ ๒๕ พ.ค. ๖๒)

๒๕ พ.ค. ๖๒-เทศน์การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข
620525_02_เทศน์การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข.mp3