วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์
601111_01_ปกิณกะธรรมจิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์๕จึงจะพ้นทุกข์.mp3