วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๐)

๑๗ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมนิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา
601117_03_ปกิณกะธรรมนิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา.mp3