วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ละความชั่วของเรามิใช่คนอื่น(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ย. ๖๐)

๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมละความชั่วของเรามิใช่คนอื่น
601102_01_ปกิณกะธรรมละความชั่วของเรามิใช่คนอื่น.mp3