วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ทานมีอานิสงส์เลิศด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทานมีอานิสงส์เลิศด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์
601118_01_ปกิณกะธรรมทานมีอานิสงส์เลิศด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์.mp3