วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา
601105_06_ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3