วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ
601111_07_ปกิณกะธรรมละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ.mp3