วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ
600422_07_ปกิณกะธรรมผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ.mp3