วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

การถวายทานในพระศาสนาเพื่อความสิ้นอาสวะ(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-การถวายทานในพระศาสนาเพื่อความสิ้นอาสวะ
600422_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาเพื่อความสิ้นอาสวะ.mp3