วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

จิตที่ตั้งมั่นจนเกิดความรู้ยิ่ง มาจากการให้ปัญญาเป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตที่ตั้งมั่นจนเกิดความรู้ยิ่ง มาจากการให้ปัญญาเป็นสาธารณประโยชน์
600415_08_ปกิณกะธรรมจิตที่ตั้งมั่นจนเกิดความรู้ยิ่งมาจากการให้ปัญญาเป็นสาธารณประโยชน์.mp3