วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระพุทธเจ้าทรงคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งโดยแท้แก่ผู้มีศรัทธาอันมั่นคง(เทศน์ ๑๔ ก.ค. ๖๒)

๑๔ ก.ค. ๖๒-เทศน์พระพุทธเจ้าทรงคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งโดยแท้แก่ผู้มีศรัทธาอันมั่นคง
620714_03_เทศน์พระพุทธเจ้าทรงคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งโดยแท้แก่ผู้มีศรัทธาอันมั่นคง.mp3