วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๒)

๒๑ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ
620721_04_ปกิณกะธรรมทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ.mp3