วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พึงมีปิยวาจา ฝึกจิตให้กตัญญูถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-620716_04_ปกิณกะธรรมพึงมีปิยวาจา ฝึกจิตให้กตัญญูถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620716_04_ปกิณกะธรรมพึงมีปิยวาจาฝึกจิตให้กตัญญูถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3