วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600511_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3