วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๖๐)

๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600507_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3