วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

จรณะ ๑๕(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๐)

๕ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมจรณะ ๑๕
600505_05_ปกิณกะธรรมจรณะ๑๕.mp3