วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๖๐)

๒๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา
600521_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา.mp3