วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การทรงเมตตาเป็นกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงเมตตาเป็นกำลัง