วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทำความดีต่อพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาผู้มีคุณ ณ วัดแหลมไม้ย้อย(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๖๐)

๑๕ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีต่อพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาผู้มีคุณ ณ วัดแหลมไม้ย้อย
600515_01_ปกิณกะธรรมทำความดีต่อพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาผู้มีคุณณวัดแหลมไม้ย้อย.mp3