วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การมีสรณะเป็นที่พึ่งเมื่อมีทุกขเวทนา(เทศน์ ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-เทศน์การมีสรณะเป็นที่พึ่งเมื่อมีทุกขเวทนา
600512_02_เทศน์การมีสรณะเป็นที่พึ่งเมื่อมีทุกขเวทนา.mp3