วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พึงละความยินดีพอใจด้วยการเห็นถูกตามความจริง(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงละความยินดีพอใจด้วยการเห็นถูกตามความจริง
600506_11_ปกิณกะธรรมพึงละความยินดีพอใจด้วยการเห็นถูกตามความจริง.mp3