วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้ให้ทานด้วยเมตตาย่อมมีจิตเป็นมงคลและถึงมรรคผลได้โดยง่าย(เทศน์ ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-เทศน์ผู้ให้ทานด้วยเมตตาย่อมมีจิตเป็นมงคลและถึงมรรคผลได้โดยง่าย
600506_03_เทศน์ผู้ให้ทานด้วยเมตตาย่อมมีจิตเป็นมงคลและถึงมรรคผลได้โดยง่าย.mp3