วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การทำจิตให้สงบด้วยการพิจารณาสังโยชน์ ๓(กรรมฐาน ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตให้สงบด้วยการพิจารณาสังโยชน์ ๓
600527_06_กรรมฐานการทำจิตให้สงบด้วยการพิจารณาสังโยชน์๓.mp3