วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การเพียรทำความดีย่อมเป็นที่ชื่นใจต่อบิดา มารดา และผู้มีคุณ(เทศน์ ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-เทศน์การเพียรทำความดีย่อมเป็นที่ชื่นใจต่อบิดา มารดา และผู้มีคุณ
600513_02_เทศน์การเพียรทำความดีย่อมเป็นที่ชื่นใจต่อบิดามารดาและผู้มีคุณ.mp3