วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600506_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3