วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นักปฏิบัติพึงปฏิบัติตามคำครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๐)

๑๔ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมนักปฏิบัติพึงปฏิบัติตามคำครูบาอาจารย์
600514_05_ปกิณกะธรรมนักปฏิบัติพึงปฏิบัติตามคำครูบาอาจารย์.mp3