วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การตั้งจิตบูชาอาโลกสิณ(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบูชาอาโลกสิณ