วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้ทำกรรมดีในพระศาสนาย่อมได้รับความเมตตาจากพรหม เทวดา และผู้มีคุณ(เทศน์ ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-เทศน์ผู้ทำกรรมดีในพระศาสนาย่อมได้รับความเมตตาจากพรหม เทวดา และผู้มีคุณ
600511_02_เทศน์ผู้ทำกรรมดีในพระศาสนาย่อมได้รับความเมตตาจากพรหมเทวดาและผู้มีคุณ.mp3