วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พึงมองความจริงให้ครบเพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พึงมองความจริงให้ครบเพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง
600506_07_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพึงมองความจริงให้ครบเพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง.mp3