วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การถวายทานในพระศาสนาบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาบูชาคุณพระรัตนตรัย
600506_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3