วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด(กรรมฐาน ๒๑ พ.ค. ๖๐)

๒๑ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด
600521_01_กรรมฐานการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด.mp3