วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600506_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3