วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดดาวดึงษาราม(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๐)

๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดดาวดึงษาราม
600501_01_ปกิณกะธรรมความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดดาวดึงษาราม.mp3