วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การถวายทานด้วยกำลังใจเต็มต่อเนื้อนาบุญทำให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานด้วยกำลังใจเต็มต่อเนื้อนาบุญทำให้ถึงมรรคผล
600527_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานด้วยกำลังใจเต็มต่อเนื้อนาบุญทำให้ถึงมรรคผล.mp3