วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

การปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์
600401_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์.mp3